Home การแกะสลักสบู่

การแกะสลักสบู่ PDF พิมพ์ อีเมล

สอง: การแกะสลักสบู่ วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2554 เวลา 11.00-13.00 น.

 

ของขวัญชิ้นถัดมา เป็นการแกะสลักสบู่ โดยทำเป็นรูปดอกไม้ สอนโดย ดร.เรวดี อึ้งโพธ์ รองหัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเมื่อทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้สบู่ๆ หอม หน้าตาน่าถวิลหา กลับไปเป็นของขวัญ1 ชิ้น ให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก

 

ศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-6658 ติดต่อเรา