Learn777                   
บทความLearn1ความดีถวายในหลวง

บทความLearn1ความดีถวายในหลวง


                           “ ความสำเร็จคือ “ลงมือทำ” ”                                          “ผมถึงจุดที่เลยความรู้สึกภาคถูมิใจมาแล้ว ผมไม่มีแรงบันดาลใจ เพียงแค่ผมเป็นคนที่ลงมือทำในสิ่งที่ผมอยากทำ แต่ผมไม่อาจทำลายแรงบันดาลใจของผู้ที่อื่นที่เขามองเห็นจากตัวผมได้ เพราะไม่มีโรงเรียนไหนสอนรงบันดาลใจได้ มีแต่คนรุ่นหนึ่งสร้างไว้ให้คนอีกรุ่นดูเป็นตัวอย่าง ผมยังเคยบอกว่า ทวดกับปู่ไม่อยู่แล้ว แต่พ่อยังอยู่…

บทความLearn2ชีวิคคือการเรียนรู้

บทความLearn2ชีวิคคือการเรียนรู้


                                                                                     …