คณะศิลปศาสตร์ได้ก่อตั้ง  "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง"  (Self  Access  Learning  Center)  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) VCD และ DVD เพื่อการศึกษา  เป็นต้น