คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

      

 ดร.สมฤดี  คงพุฒ


 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

TEL: 074-286777
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      rawadee00001

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์


กรรมการ

TEL: 074-286740
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      wanna2

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น


กรรมการ

TEL: 074-289535
E-mail:  wanna.nu@psu.ac.th
      ajying

 

อาจารย์บุญทิวา จันทรเจริญ


กรรมการ

TEL: 074-286799
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

       komson

 อาจารย์คมสัน สโรชวิกสิต


กรรมการ

TEL: 074-286793
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

      5

 

นายกฤษดา ฤทธิ์เดช


กรรมการ

TEL: 074-286667 
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

      Tum

 

นายศุภกิตติ์ ทองทวี


กรรมการ

TEL: 074-286658
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

       DSC 0278 copy

 

นางสาวภัทรพร เกศมงคล


กรรมการ

TEL: 074-286658
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       11

 

นางสาวจรรยา หีดแก้ว


กรรมการ

TEL: 074-286658
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.