1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสาตร์

3. เป็นแหล่งวิทยาการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์และประชาชนทั่วไป

4. จัดหาสื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อสนองตอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านต่างๆ

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และซึมซับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู