1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 2. ถอดรองเท้าก่อนเข้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 3. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แลกกุญแจตู้ล็อกเกอร์เพื่อเก็บกระเป๋า หนังสือ และสัมภาระต่างๆ
    ทั้งนี้ศูนย์ฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินเกิดการสูญหาย

 4. กรณีกุญแจตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระสูญหาย จะต้องเสียค่าปรับดอกละ 30 บาท

 5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น พร้อมทั้งปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

 6. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

 7. รักษาความสะอาดและใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างระมัดระวัง

 8. กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือมีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทันที

 9. เมื่อเลิกใช้บริการแล้ว ให้ปิดเครื่อง เก็บเก้าอี้กลับเข้าที่เดิม และคืนอุปกรณ์ที่ยืมมาให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

10. ไม่นำเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์ ออกจากศูนย์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

11. หากผู้ใช้บริการทำเครื่องเสียหายโดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

12. ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ

13. ห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

14. ห้ามนำโปรแกรมจากภายนอกมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ

15. หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะได้รับโทษ ดังนี้

      15.1 ตักเตือน
      15.2 ทำทัณฑ์บน
      15.3 ระงับสิทธิ์การใช้ศูนย์ฯ ในภาคการศึกษานั้น