1. สารสนเทศบริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

I. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ CPU Intel® Core™ i3 2100 @ 3.1 GHz RAM: 2 Gb Harddisk: 500 GB LAN: 100/1000 Mbs
Software: Microsoft windows 7 Enterprise OS: 64-bit
II. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น CPU Intel® Core™ i3 2100 @ 3.1 GHz RAM: 2 Gb Harddisk: 500 GB LAN: 100/1000 Mbs
Software: Microsoft windows 7 Enterprise OS: 64-bit

2. ระบบสื่บค้นสื่อ (http://sa.libarts.psu.ac.th/ulib) เพื่อการยืม-คืน ที่ให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยดังนี้

I. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร และวาสาร
II. สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยภาพและเสียง(ภาพยนต์ และสารคดี) รูปแบบ CD/DVD, Blueray เป็นต้น
III. ระบบให้บริการสื่อออนไลน์ (http://sa.libarts.psu.ac.th/umedia4) ให้บริการสื่อผ่านเว็บไซต์ค้นสื่อประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยภาพและเสียง

RFIDReg