การให้บริการสื่อเรียนรู้ออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เปิดเบราเซอร์เพื่อเข้าใช้งานด้วย URL: http://sa.libarts.psu.ac.th/umedia4
3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน
4. ใส่คำค้นหรือระบุคำค้น ในช่องคำค้นหา หรือเลือกหาตามหมวดหมู่
5. ระบบแสดงรายการที่ได้จากสืบค้น
6. ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการ
7. รับชมสื่อที่เลือก