แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.  นำสื่อการเรียนรู้ไปใช้เพื่อการศึกษาภายในศูนย์ฯ

    - ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
    - ผู้ใช้บริการแจ้งรหัสและรายการสื่อฯ ที่ต้องการนำไปใช้เพื่อการศึกษาภายในศูนย์ฯ (ดูรายการสื่อฯ จากคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น) พร้อมทั้งวางบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถนำสื่อฯ หรือหูฟังไปใช้เพื่อการศึกษา ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชิ้น
    - ผู้ใช้บริการเขียนชื่อสื่อฯ หรือรหัสหูฟัง ที่นำไปใช้เพื่อการศึกษา ในสมุดแบบฟอร์มบันทึกการนำสื่อไปใช้เพื่อการศึกษาภายในศูนย์ฯ
    - ผู้ใช้บริการนำสื่อฯ หรือหูฟัง คืนพร้อมบัตรหมายเลขลำดับการนำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจเช็คจำนวนรายการสื่อฯ และปิดหูฟังให้เรียบร้อยก่อนนำมาคืนทุกครั้ง


2. นำสื่อการเรียนรู้ไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ

     2.1 ประเภทอาจารย์

          - ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เท่านั้น

          - อนุญาตให้นำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ ได้ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. และคืนภายในวันจันทร์ถัดไป

          - สื่อที่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับล่าสุด และนิตยสารฉบับล่าสุด Worksheet

          - สามารถนำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม/ชุด และสื่อที่ใช้คู่กันได้อีกไม่เกิน 2 ชิ้น/ชุด ตัวอย่างเช่น หนังสือ 2 เล่ม(ชุด) กับซีดี 2 แผ่น(ชุด) เป็นต้น

          - หากสื่อฯ ที่นำไปเกิดความเสียหายหรือชำรุด ให้หามาใช้คืน หรือปรับ 3 เท่าของราคาสื่อนั้นๆ

          - หากไม่คืนสื่อฯ ตามกำหนด ตัดสิทธิ์การนำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ 1 เดือน และติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่หน้าศูนย์ฯ

          - อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่ต้องการนำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ ให้กรอกแบบฟอร์มในสมุดนำสื่อไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ

    2.2 ประเภทนักศึกษา

          - ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ นักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากอาจารย์ประจำวิชาของคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น

          - อนุญาตให้นำสื่อฯ ไปใช้เพื่อการศึกษานอกศูนย์ได้ 1 วัน โดยให้คืนสื่อฯ ภายในวันทำการถัดไป

          - สื่อฯ ที่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาภายนอกศูนย์ฯ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง นิตยสารฉบับล่าสุดวารสารฉบับล่าสุด และ Worksheet

          - สามารถนำสื่อออกไปใช้เพื่อการศึกษาได้ครั้งละ 1 เล่ม/ชุด และสื่อที่ใช้คู่กันได้อีก 1 ชิ้น/ชุด ตัวอย่างเช่นหนังสือ 1 เล่ม(ชุด) กับซีดี 1 แผ่น(ชุด) เป็นต้น

          - หากสื่อฯ ที่นำไปเกิดความเสียหายหรือชำรุด ให้หามาใช้คืน หรือปรับ 3 เท่าของราคาสื่อฯ นั้นๆ

          - หากไม่นำสื่อฯ มาคืนตามกำหนด ศูนย์ฯ จะแจ้งรายชื่อนักศึกษาไปยังอาจารย์ประจำรายวิชาผู้เซ็นรับรองซึ่งมีผลต่อผลการเรียนรายวิชานั้นๆ รวมทั้งติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่ หน้าศูนย์ฯ และ ไม่อนุญาตให้ยืมสื่อฯ ในครั้งต่อไปหมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการนำสื่อฯ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ ให้กรอกแบบฟอร์มการนำสื่อฯ ออกไปใช้เพื่อการศึกษานอกศูนย์ฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้เซ็นรับรอง พร้อมแนบบัตรนักศึกษา/บัตรที่ทางราชการออกให้


3. นำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร

    3.1 ประเภทอาจารย์

          - ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

          - อนุญาตให้นำสื่อสิ่งพิมพ์ ไปถ่ายเอกสาร ภายในเวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น

          - สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้นำไปถ่ายเอกสาร ได้แก่ หนังสืออ้างอิง และ Worksheet

          - สามารถนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม

          - หากสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำไปถ่ายเอกสารเกิดความเสียหายหรือชำรุด ให้หามาใช้คืน หรือปรับ 3 เท่าของราคาสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ

          - หากไม่นำสื่อสิ่งพิมพ์มาคืนตามเวลาที่กำหนด ศูนย์ฯ จะดำเนินการปรับ 3 บาท/เล่ม/วัน และกำหนดตัดสิทธิ์การนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร 1 เดือน พร้อมติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่หน้าศูนย์ฯหมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร ให้กรอกแบบฟอร์มนำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนำไปถ่ายเอกสาร

    3.2 ประเภทนักศึกษา

- ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

- อนุญาตให้นำสื่อสิ่งพิมพ์ ไปถ่ายเอกสาร ภายในเวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น

- สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้นำไปถ่ายเอกสาร ได้แก่ หนังสืออ้างอิง และ Worksheet

- สามารถนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร ได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม

- หากสื่อที่นำไปเกิดความเสียหายหรือชำรุด ให้หามาใช้คืน หรือปรับ 3 เท่าของราคาสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ

- หากไม่นำสื่อสิ่งพิมพ์มาคืนตามเวลาที่กำหนด ศูนย์ฯ จะดำเนินการปรับ 3 บาท/เล่ม/วัน รวมทั้งติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่หน้าศูนย์ฯ และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสารในครั้งต่อไป
หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร ให้กรอกแบบฟอร์มนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร พร้อมแนบบัตรนักศึกษา/บัตรที่ทางราชการออกให้